Lan eskaintza: Proiektu-arduraduna / Oferta de empleo: Responsable de proyectos

EPEA LUZATUTA: Martxoak 24 - NUEVO PLAZO: 24 marzo

En castellano más abajo

Testua euskaraz/erderaz

Euskampus Fundazioak proiektu-arduradun bat gehitu nahi du lantalde exekutiboan. Euskampus Fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU), Tecnalia fundazioak, Donostia International Physics Center (DIPC) zentroak eta Bordeleko Unibertsitateak (UB) bultzatua.

 

Testuingurua

Euskampus Fundazioak ibilbide kontrastatua du eragile ugarirekin batera proiektu eta programa estrategiko eta operatiboak garatzen eta ezartzen. Izan ere, unibertsitateekin, zentro teknologikoekin, ikerketa-zentroekin, Eusko Jaurlaritzarekin, foru-aldundiekin, Euskadi-Akitania-Nafarroa Euroeskualdearekin eta beste erakunde askorekin aritu da halako lanetan.

Euskampus Fundazioak…

 • Bikaintasunezko ikerketa zientifikoa bultzatzen du EAEko unibertsitatearen, zientziaren eta berrikuntzaren ekosistemako eragileekin lankidetzan, konexioan eta integrazioan, betiere mugak gainditzeko eta nazioartean zabaltzeko nahiarekin.
 • Bere bazkideak eta behar diren eragileak elkarren artean konektatzen ditu haien gaitasun eta esperientziak biderkatzeko eta, hala, gizartearen erronka global orokorren esku jarri ahal izateko.
 • Eragile guztien interkonexioa, lankidetza, partaidetza eta inklusioa errazten ditu diziplina anitzeko begirada sistemiko batetik.
 • Dibertsitatea bideratzeko modu berezi eta propioa du, tokian bertako begirada bokazio global, mugaz gaindiko eta nazioarteko batekin konbinatuta eta, hori guztia, gaur egungo testuinguruan nagusi den errealitate kulturaniztun eta eleaniztuna ikuspegi natural batetik ulertuta.
 • Elkarri laguntzen dioten ikerketa-, berrikuntza-, prestakuntza- eta transferentzia-ekintzek eraldatzeko duten ahalmenean sinesten du, Europan inpaktu soziala bultzatzeko eta neurtzeko lanean erreferentea izango den erakunde bilakatzeko asmoarekin.

Egiazko lankidetza, baterako lidergoa, elkarrekiko konfiantza, inklusibitatea, eskuzabaltasuna, erantzukizuna eta bestelako balio batzuk bultzatzen ditugu sustatzen ditugun eta parte hartzen dugun programa guztietan eta gure proiektu guztietan, erronka globalei erantzuteko eta inpaktu eta balio sozial handiagoa eragiteko.

 

Proiektu-arduradunaren egitekoa

Goi-mailako hezkuntza, zientzia, teknologia eta berrikuntzarekin lotutako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea, haien jarraipena egitea eta komunikatzea.

 

Funtzioak:

Hautatutako pertsonak funtzio eta zeregin hauek izango ditu, besteak beste:

 • EAEko goi-mailako hezkuntza, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren alorrean, proiektu estrategiko eta operazionalak diseinatzea eta gauzatzea.
 • Proiektuen eta beste azterlan- eta txosten-mota batzuen proposamenak lantzea (informazioa eta datuak analizatuz eta laburtuz).
 • Kudeaketaz eta laguntza teknikoaz arduratzea Euskampus-en barruko proiektuetan eta beste erakunde batzuekin garatzen ari diren proiektuetan.
 • Proiektuak lantzean laguntzaile eta lankide diren erakundeekin zuzeneko interlokuzioa izatea eta kudeaketa horretaz arduratzea.
 • Antolamendu-kultura desberdina izan arren helburu komunak dituzten erakundeetako lantaldeak eta pertsonak dinamizatzea, orientatzea eta uztartzea. Beste profesional batzuekin koordinatzea, kalitate handiko lana egiteko eta erakunde kolaboratzaileei esperientzia egokia bermatzeko.
 • Workshop-ak, uda-ikastaroak, mintegiak, hitzaldiak eta abar antolatzea eta gauzatzea, ezagutza partekatu eta transferitzeko.
 • Egindako jarduerak toki mailan eta nazioartean jakinaraztea eta zabaltzea.

Eskakizunak:

 • Gradu mailako unibertsitate-titulazioa.
 • Gutxienez 5 urteko esperientzia lanpostuaren xederako eta planteatutako funtzioetarako esanguratsua den lanbide batean.
 • Proiektuak kudeatzeko bulegoetan (PMO) eta asistentzia teknikoetan esperientzia kontrastatua izatea, bai eta ofimatikako eta datuen tratamenduko konpetentzia digital aurreratuak ere.
 • Ingelesez, gaztelaniaz eta euskaraz hitz egiteko eta idazteko gai izatea. Oso garrantzitsua da hiru hizkuntzetan ahoz eta idatziz aritzeko gaitasuna izatea, naturaltasunez aritu ahal izateko bileretan, lanen aurkezpenetan, txostenak idazten eta telefono eta posta elektroniko bidezko elkarrizketetan.
  • Kontuan hartuko da frantsesez jakitea.
 • Tokiko eta nazioarteko bileretara, elkarguneetara eta ekitaldietara joateko aukera edukitzea.

Era berean, oso positiboki balioetsiko dira honako hauek:

 • Lan-esperientzia eta ezagutza Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sisteman.
 • Beste esperientzia profesional batzuk, bereziki aholkularitza estrategikoaren, berrikuntzaren eta eskualde-garapenaren alorretan.
 • Doktore-titulua izatea edo doktoretza-tesia egiten aritzea.
 • Nazioarteko esperientzia.

Espero izatekoak diren konpetentziak:

 • Gaitasun analitikoa eta gizarte-zientzietako metodologia kuantitatibo eta kualitatiboak menperatzea.
 • Arazoak konpontzeko gaitasuna, modu kontzeptualean eta sormenez.
 • Garapen autonomoa, ikuspegi pragmatikoa eta arazoak konpontzeko ikuspegia.
 • Ingurune erronkari, dinamiko eta eskakizun eta errendimendu handiko batean ondo moldatzeko gaitasuna.
 • Jarrera profesional positiboa eta lehentasunen aldaketetara egokitzeko gaitasuna, lantaldeari konfiantza emateko.
 • Proiektu berriak sustatzeko eta aukera berriak hautemateko garaian, lidergoa eta jarrera proaktiboa izatea.
 • Dibertsitatearen eta kultura-aniztasunaren kudeaketa.

 

Zer inpaktu eragingo duzu?

Zure lanak inpaktu garrantzitsua izango du egunero, eta zure lanbide-karreraren bilakaeran balio hauek dituen kultura bat ezagutuko duzu: integrazioa, lankidetza, emaitza bikainak eta dibertsitatean oinarritutako indarra. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistemaren erakunde nuklear gisa, Euskampusek aukera berdingabeak aprobetxatzen lagunduko dizu, herrialde gisa ditugun zenbait erronka sozial eta globali erantzuteko eta zure ahalmen guztia garatzen laguntzeko.

 

Gainera, gurekin lan egiteak hauetarako aukera emango dizu:

 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sisteman egiten duen lanagatik eta lortutako emaitzengatik aintzatesten den erakunde posizionatu batean lan egiteko.
 • Administrazio publikoetarako, zenbait industria-sektoretako enpresa aitzindari eta klusterretarako, Euskadiko finantza-erakunde nagusietarako eta haien obra sozialetarako proiektu abangoardistetan parte hartzeko.
 • Zure ibilbide pertsonal eta profesionala prestakuntza sendo eta jarraitu baten bidez garatzeko.
 • Talentu handiko lantaldeetan aritzeko lan-giro bikainean.

 

Hauek eskaintzen dira:

 • Berehala lanean hastea Bilbon dugun egoitzan.
 • Soldata hautagaiaren profilaren arabera negoziatuko da.
 • Kontratu mugagabea.

Interesatuek curriculum vitaea eta aurkezpen-gutuna bidali beharko dituzte jobs@euskampus.eu helbide elektronikora #euskampus_proiektuak erreferentziarekin, 2023ko martxoaren 24a baino lehen.

 

Texto en castellano

Euskampus Fundazioa, entidad sin ánimo de lucro impulsada por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la Fundación Tecnalia, el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Universidad de Burdeos (UB), desea incorporar una persona al equipo ejecutivo que actúe como Responsable de Proyectos.

 

Contexto

Euskampus Fundazioa cuenta con una contrastada trayectoria en el codesarrollo e implantación de programas y proyectos estratégicos y operativos junto a una gran diversidad de agentes como Universidades, Centros Tecnológicos, Centros de Investigación, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Eurorregión Euskadi-Aquitania-Navarra, y otras muchas entidades.

Euskampus Fundazioa:

 • Promueve la investigación científica de excelencia en colaboración, conexión e integración de los agentes del ecosistema universitario, científico y de innovación vasco, con vocación transfronteriza y dimensión internacional.
 • Conecta sus socios entre sí, así́ como al conjunto de agentes necesarios, para generar un efecto multiplicador de las capacidades y de la experiencia que atesoran, y ponerla a disposición de grandes retos sociales y globales.
 • Facilita la interconexión, la colaboración, la participación y la inclusión del conjunto de agentes a través de una mirada sistémica y multidisciplinar.
 • Dispone de una forma singular y propia de abordar la diversidad, a partir de una mirada local combinada con una vocación global, transfronteriza, internacional, y este abordaje lo hace desde una concepción natural de la realidad multicultural y multilingüe que domina el contexto actual.
 • Cree en el poder transformador de las acciones de investigación, innovación, formación y transferencia que se apoyan, con la aspiración de convertirse en una entidad referente en Europa en el impulso y medición del impacto social.

En todos los programas que impulsamos o en los que participamos, y en todos nuestros proyectos, fomentamos valores como la colaboración genuina, el co-liderazgo, la confianza mutua, la inclusividad, la generosidad y la responsabilidad, con el fin último de contribuir a responder a retos globales y de generar el mayor impacto y valor social.

 

Misión de la/del Responsable de Proyectos

Diseño, ejecución, seguimiento y comunicación de proyectos relacionados con el ámbito de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

Funciones:

La persona seleccionada realizará, entre otras, las siguientes funciones y tareas:

 • Diseño y ejecución de proyectos estratégicos y operacionales en el ámbito de la Educación Superior, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del País Vasco.
 • Elaboración de propuestas de proyectos y de otros estudios e informes (análisis y síntesis de información y de datos).
 • Gestión y asistencia técnica en proyectos internos de Euskampus y también de aquellos que se estén llevando a cabo con otras entidades.
 • Gestión e interlocución directa con las entidades con las que colabora y coopera Euskampus en la realización de los proyectos.
 • Dinamización, orientación y alineación de equipos y personas pertenecientes a entidades con culturas organizativas distintas pero que cuentan con objetivos comunes. Coordinación con otros profesionales para llevar a cabo un trabajo de gran calidad con el fin de garantizar una experiencia óptima a las entidades colaboradoras.
 • Organización y realización de workshops, cursos de verano, seminarios, conferencias, etc. para la transferencia y compartición de conocimiento.
 • Comunicación y difusión local e internacional de las actividades desarrolladas.

Requisitos:

 • Titulación universitaria de grado.
 • Al menos 5 años de experiencia profesional relevante a la misión del puesto y de las funciones planteadas
 • Experiencia contrastada en la realización de Oficinas de Proyectos (PMO) y asistencias técnicas, así como competencias digitales avanzadas en ofimática y tratamiento de datos.
 • Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés, castellano y euskera. Es muy importante tener un nivel de competencias orales y escritas en los tres idiomas que permita participar en una reunión, presentar un trabajo, redactar un informe o interactuar por teléfono o mail con naturalidad.
  • Deseable: conocimientos de francés.
 • Disposición de movilidad para reuniones, encuentros y eventos locales e internacionales.

Asimismo, se valorará muy positivamente:

 • Experiencia profesional y conocimiento sobre el Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 • Otras experiencias profesionales, principalmente en los campos de consultoría estratégica, de innovación, o de desarrollo regional.
 • Contar con el título de Doctor o estar realizando la tesis en la actualidad.
 • Experiencia internacional.

Competencias esperadas:

 • Capacidad analítica y dominio de las metodologías cuantitativas y cualitativas de las ciencias sociales.
 • Capacidad de resolución de problemas de manera conceptual y creativa.
 • Desarrollo autónomo y enfoque pragmático y de resolución de problemas.
 • Capacidad de desenvolverse en un entorno retador y dinámico y de alta exigencia y rendimiento.
 • Actitud profesional positiva y capacidad de adaptación a los cambios en las prioridades para infundir confianza en el equipo.
 • Liderazgo y actitud proactiva a la hora de proponer nuevos proyectos y detectar nuevas oportunidades.
 • Gestión de la diversidad y multiculturalidad.

 

¿Qué impacto vas a causar?

Cada día, tu trabajo tendrá un impacto importante, y tu carrera profesional se desarrollará en una cultura dinámica de integración, colaboración, excelentes resultados y fuerza basada en la diversidad. Como entidad nuclear del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskampus te ayudará a aprovechar oportunidades inigualables para responder a retos sociales y globales que tenemos como país y también a desarrollar todo tu potencial.

 

Además, trabajar con nosotros te permitirá:

 • Desarrollar tu labor en una entidad posicionada y reconocida por su labor y resultados obtenidos en el Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 • Participar en proyectos vanguardistas para las Administraciones Públicas, empresas líderes y clústeres de los distintos sectores industriales, principales entidades financieras de Euskadi y sus obras sociales, etc.
 • Desarrollar tu trayectoria personal y profesional a través de una formación sólida y continuada.
 • Trabajar en equipos de gran talento con un excelente ambiente de trabajo.

 

Se ofrece:

 • Incorporación inmediata en nuestra sede de Bilbao.
 • Salario a negociar en función del perfil del candidato/a.
 • Contrato indefinido.

Las personas interesadas deberán enviar un currículum vitae y carta de presentación a la dirección de correo electrónico jobs@euskampus.eu con la referencia #euskampus_proyectos, antes del 24 de marzo de 2023.

Compartir

Isotipo Euskampus

Suscríbete a Newskampus

Y recibe nuestras últimas noticias en tu email.

He leído y acepto la política de privacidad